CÙNG NHAU GẮN KẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN ĐỂ ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU DỮ LIỆU NGÀY CÀNG TĂNG                                                                                                                                                                           KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Trong hai ngày 22-23 tháng 9 năm 2020, Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm Công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến do cơ quan Thống kê ASEAN (ASEANstats) chủ trì với sự tham dự của thành viên Nhóm WGSNA từ các quốc gia thành viên ASEAN.


Mục tiêu chính của Hội nghị lần này là thảo luận về việc giám sát kế hoạch thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008 (SNA 2008) của ASEAN dựa trên kết quả và các  khuyến nghị của Hội nghị WGSNA lần thứ 3 vào tháng 9/2019 tại In-đô-nê-xi-a; Kế hoạch hoạt động của Nhóm WGSNA giai đoạn 2020-2025, bao gồm các hoạt động và lịch trình chi tiết về thu thập, phổ biến và hài hòa hóa dữ liệu SNA.

Các thành viên của Nhóm WGSNA cùng thống nhất một số nội dung chính sau:

(1) Cập nhật danh sách các đại diện đầu mối về công tác SNA của các quốc gia thành viên ASEAN và thảo luận về việc sửa đổi Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm WGSNA; Chuyển giao vai trò Chủ tịch WGSNA từ Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a sang Cơ quan Thống kê Ma-lai-xi-a; (2) Rà soát Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018/19-2025 và đề xuất sửa đổi thành Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2020-2025.  Đánh giá thành tích, tiến độ các hoạt động năm 2020 và đề xuất Kế hoạch công việc thường niên năm 2021; (3) Tóm tắt công việc đã thực hiện của Nhóm WGSNA. Tình hình cập nhật cung cấp dữ liệu dữ liệu SNA của các nước theo yêu cầu của ASEANstats. Giới thiệu việc công bố dữ liệu SNA thông qua các ấn phẩm Thống kê ASEAN và trang web của ASEANstats; (4) Đánh giá nguyên tắc hoạt động triển khai thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008; (5) Chương trình nghị sự nâng cao năng lực, Sáng kiến ASEAN-Trợ giúp-ASEAN (AHA); (6) Giới thiệu về quy tắc thực hiện biên soạn các chỉ tiêu nhóm B và nhóm C - dữ liệu đầu ra, công cụ đánh giá nhanh được sử dụng để đánh giá các quốc gia thành viên; (7) Các vấn đề khác bao gồm Hệ thống trao đổi dữ liệu đặc tả và dữ liệu thống kê (SDMX) liên quan đến SNA; lịch trình, địa điểm và các chủ đề thảo luận của kỳ họp tiếp theo - kỳ họp lần thứ 5 của Nhóm WGSNA.