CÙNG NHAU GẮN KẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN ĐỂ ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU DỮ LIỆU NGÀY CÀNG TĂNG                                                                                                                                                                           KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỆ THỐNG THỐNG KÊ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN” của Thống kê Việt Nam và kết quả đạt được trong năm 2020

Trong năm đảm nhận vai trò chủ tịch Thống kê ASEAN 2020, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN”. Sáng kiến nhằm mục đích thiết lập thông tin cơ bản về phát triển bền vững trong khu vực và cũng là công cụ hỗ trợ theo dõi, giám sát và đánh giá về tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững khu vực ASEAN.

Để triển khai sáng kiến, thống kê của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã trao đổi, thảo luận và thống nhất về các nội dung:

- Đánh giá chất lượng số liệu và dữ liệu đặc tả (metadata) của các chỉ tiêu phát triển bền vững của các quốc gia thành viên ASEAN và thảo luận về đề cương của báo cáo cơ sở các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN.

- Phương pháp tổng hợp số liệu chỉ tiêu cấp khu vực và nội dung của cơ sở dữ liệu trực tuyến của các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN.

- Đánh giá phần báo cáo khu vực và những điểm cần nhấn mạnh xoay quanh các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN được lựa chọn.

- Đánh giá phần báo cáo quốc gia gồm các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển bền vững của các quốc gia thành viên ASEAN muốn nhấn mạnh trong phần báo cáo riêng của mình phù hợp với những ưu tiên quốc gia.

Việc triển khai thực hiện tốt sáng kiến nhằm góp phần hình thành một hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững đồng bộ, thống nhất trong cộng đồng ASEAN; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ giám sát và đánh giá phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác trong thực hiện các chỉ tiêu giúp giám sát và đánh giá phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN; nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên trong việc thu thập, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững cũng như tăng cường vai trò điều phối của thống kê ASEAN.


Tin khác